ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มี.ค. 66 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมเข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2
25 ก.พ. 66 ถึง 26 ก.พ. 66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565
12 ก.พ. 66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565
31 ม.ค. 66 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นิเทศติดตามกลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
28 ม.ค. 66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2565
18 ม.ค. 66 ถึง 20 ม.ค. 66 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล
03 ม.ค. 66 ถึง 05 ม.ค. 66 สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2565
30 ส.ค. 65 ถึง 01 ก.ย. 65 การแข่งขันกีฬาสีภายใน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา