ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ส.ค. 65 ถึง 01 ก.ย. 65 การแข่งขันกีฬาสีภายใน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
08 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 พ.ค. 62 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ปกติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 62 ถึง 24 ม.ค. 62 ติวข้อสอบ O-NET โครงการรินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้
19 ม.ค. 62 สอบ I-NET
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
08 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 68
ชุดนักเรียน/สุภาพ วิชาการ
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
แต่งกายชุดนักเรียน
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ
17 ก.ย. 61 งานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.15
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี