คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีณี ซิการาเสาะ
ตำแหน่ง : ประธานสภา
ระดับชั้น : ม.5/1