คณะผู้บริหาร

ดร.ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0

นางรอสมียะห์ สาเระ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาธิป บูสา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางตอบีบะ วานิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมูฮัมหมัดซูไฮมี เจะแว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอดุล มาปะ
หัวหน้ากลุ่มงานอิสลามศึกษา