กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางไมมูนา นิกาหลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตติยากร อาแซ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายฟุรกอน มาหามะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3