มาร์ช ท.พ.
มาร์ช ท.พ.
ยืนหยัดมั่นคงแม้เวลาจะเวียนผ่าน
ในปณิธานมุ่งสร้างคนดีด้วยการศึกษา
บ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้มีจรรยา และศิลป์ ศาสตร์ ทักษะ วิชา
เหลืองน้ำเงินนั้นดูเด่นเป็นสง่า ทรงคุณค่าศักดิ์ศรีขจรไป
เหลืองนั้นเปรียบเสมือน เป็นพลังใจ
น้ำเงินนั้นไซร้ คือมุ่งมั่นทำความดี
*จริยธรรมอิสลามนำ เป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมกีฬาเด่นดัง ไม่เป็นรองใคร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำปรับใช้
เรียนรู้และเข้าใจ สังคมพหุวัฒนธรรม
**สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และมีวินัย
ชื่อเสียงระบือเลื่องลือไกล
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
 
(Interlude) (MELAYU)
Etika Islam Meneraju akademik cemerlang
Aktiviti sukan tiada duanya
Falsafah Ekonomi Kecukupan
memahami masyarakat pelbagai budaya
 Bersih, rajin, jimat, jujur, sabar dan berdisiplin
kemasyhuran tersibar jauh
 SekolahThung Yang Daeng Pittayakom
 SekolahThung Yang Daeng Pittayakom
 
(ENG) Islamic ethics guide Excellence Academic
Activities and sports We are second to none
follow the sufficiency economy
Understand multicultural society
Clean, diligent, economical, honest, patient and disciplined
Thung Yang Daeng Phitthayakhom School (ซ้ำ * / ** )