กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอาภินันท์ วิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0856293764

นางสาวปาตีเมาะ ปาแน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0807018590

นายสาคารียา วาจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวไอลดา เจะอาแซ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายซัยฟุดดีน หะยีดีแม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2