กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปาตีเมาะ ปาแน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวไอลดา เจะอาแซ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายซัยฟุดดีน หะยีดีแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสาคารียา วาจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวาลิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 098-0681236