ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียน ทุ่งยางแดงพิทยาคม
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4. บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 123 ไร่
5. เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523
6. ประวัติโดยสังเขป
     ในปี พ.ศ.2521 นายอ่ำ วรโสภัณฑ์ ซึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ขณะนั้นได้ดำริจะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง
     และให้ทางกึ่งอำเภอทุ่งยางแดงศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะก่อตั้งโรงเรียน
 
      ปี พ.ศ.2522 กรมสามัญศึกษา ได้แจ้งให้กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง จัดหาสถานที่สำหรับสถานที่ตั้งโรงเรียน นายยุทธนา วัตรศิริรัตน์ ผู้เป็นหัวหน้า
      กิ่งอำเภอทุ่งยางแดงในขณะนั้น ได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง
      ซึ่งสภาตำบลอนุมัติให้ใช้เป็นสถานที่ราชการ จำนวน 50 ไร่
 
       ปี พ.ศ.2523 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยมีอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ในขณะดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้น ได้ใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 โดยมีนายสมคิด บุตรทองแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       ปี พ.ศ 2526 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนจาก นายสมคิด บุตรทองแก้ว เป็นนายสวัสดิ์ พงศ์เกษตร และเนื่องจากโรงเรียนมีโครงการต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง โรงเรียนจึงได้ดำเนินการขอใช้ที่เพิ่มเติมจากสภาตำบล เพิ่มขึ้น เป็น 123 ไร่

       ปี พ.ศ. 2529 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 209,000 บาท เพื่อก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204/2527 จำนวน 1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2531 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 90,000 บาท เพื่อก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2534 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 355,000 บาท เพื่อก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/2527 จำนวน 1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2535 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 3,324,468 บาท เพื่อก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/2527 จำนวน 1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับการอนุมิติให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
       ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 208 ล จำนวน  1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2540 ได้งบประมาณการปฏิรูปการณ์ศึกษา อาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อปรับปรุงพัฒนา  จำนวน 400,000 บาท

      โรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง ห้องน้ำห้องส้อม 2 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หลัง
      บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง หอถังประปาขนาดเล็ก 2 หลัง และ ฝ.33 1 ชุด

       ปี พ.ศ. 2541 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน เป็น นายวิชิต ลังขวรรโณ

       ปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เป็น นายธนู นูนน้อย

       ปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เป็น นายธนู นูนน้อย ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์ รักษาการในตำแหน่ง
       อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 2472/2541 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2541

       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 318/2542 ให้นายธนู นูนน้อย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เลขที่ตำแหน่ง 21032

       ปี พ.ศ. 2543 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน เป็น นายสวัสดิ์ ภักดี
       โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยา ได้รับประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารต่าง ๆจนปัจจุบัน ( พ.ศ. 2546 )
       โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลังห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง หอกังเก็บน้ำ 2 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 1 ชุด มี            ครูอาจารย์ 15 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
                
       ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน เป็น นายฆงพิทักษ์ เข็มทอง

       ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน

       ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน เป็น นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง

       ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้รับโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ