พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิรูปการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของท้องถิ่นและมีความรู้พื้นฐานอันเป็นสากลจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและความเป็นประชาธิปไตย
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการจัดการศึกษาและนำการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
3. พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  องค์กรในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
6. พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าหมาย
1.นักเรียนมีความรู้ตามระดับชั้นและมีคุณภาพ
2.สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนการสอน
3.บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4.มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
5.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน
6.นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการชีวิตประจำวัน