วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนท่งยางแดงพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านผู้นำทางจริยธรรมบนพื้นฐานอิสลามนำความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และการกีฬาสู่สังคมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
" การศึกษาเพื่อชีวิต "
โรงเรียนทุ่งยางพิทยาคม ยึดมั่นในปรัชญามุ่งจัดการศึกษาใหเสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข