คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
สะอาด  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  มีวินัย