ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด บุตรทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ พงศ์เกษตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต สังขวรรโณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายธนู นูนน้อย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ภักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ศรีตะวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายฆวพิทักษ์ เข็มทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นางรอสมียะห์ สาเระ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563